JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Onze offertes, verkopen en aannemingen worden door de hieronder vermelde voorwaarden beheerst. Wij achten deze voorwaarden als gekend en aangenomen door de medecontractant. Behoudens bijzondere vermelding zijn alleen onze algemene voorwaarden van strikte toepassing, niettegenstaande alle strijdige aanduidingen vermeld op documenten van de medecontractant. Elk aanbod kan worden ingetrokken tot aan de aanvaarding door de medecontractant en vervalt automatisch dertig dagen na datum, behoudens vermelding van een andere periode op het aanbod. Orders aan Electricbee onder een bepaald minimumbedrag kunnen steeds worden geweigerd. Desbetreffende bedragen kunnen op verzoek worden meegedeeld door de verkoopsafdeling. Voor orders tussen 300 Euro en 500 Euro, excl. BTW, wordt 10 Euro administratieve kosten aangerekend. Voor orders kleiner dan 300 Euro, excl. BTW, wordt 20 Euro administratieve kosten aangerekend.

2. De leveringstermijnen worden alleen als aanwijzing opgegeven, zonder formele resultaatsverbintenis, en worden door ons voor zover als mogelijk nagekomen. Vertragingen wettigen geenszins het afzeggen van de bestelling, het verbreken van de koop, een vermindering van de prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook. De goederen reizen - behoudens expliciete en door Electricbee aangeboden of aanvaarde afwijkingen - op risico en kosten van de medecontractant-bestemmeling. De goederen worden geleverd onder de incoterms DDP (wat oa betekend dat de goederen waarde verzekert is tot aan de deur). Voor binnenlandse leveringen wordt een kost van 9.99 Euro aangerekend per levering. Voor binnenlandse leveringen van een palet of meer wordt een kost van 32 Euro aangerekend per levering. Bij levering tegen remboursement met contante betaling, en zo bij de aanbieding van de goederen niet betaald wordt, zullen o.m. alle bijkomende kosten voor stockage en een gebeurlijke nieuwe aanbieding ten laste komen van de medecontractant. Ondermeer en ten exemplatieven titel wordt verduidelijkt dat terzake leveringen FOB of AF MAGAZIJN, Electricbee niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor een eventuele beschadiging van de goederen. Electricbee is gerechtigd deelleveringen te doen.

3. In geval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en/of overheidsmaatregelen, zijn wij ontslagen van de verplichting tot levering en/of uitvoering. Bedrijfsstoringen omvatten tevens het in gebreke blijven van de leveranciers van Electricbee, om welke reden dan ook. Wij hebben dan de keus tussen verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding, en anderzijds de verlenging van de termijnen van levering en/of uitvoering met een duur gelijk aan deze der onderbreking. De verbreking of verlenging van termijn zal van de zijde van Electricbee kunnen betekend worden door een eenvoudig bericht per fax of brief.

4. De prijs aangeduid is deze geldende op de dag van het afsluiten van de bestelling. Indien tussen de datum van bestelling en de datum van levering een prijsverhoging mocht optreden ingevolge koerswijziging of een wijziging in eender welke belasting of taks op de koopwaar, zal deze door ons steeds mogen doorgerekend worden, zonder het recht van de koper om daarvoor koopontbinding te vragen. Een andere prijsverhoging, onafhankelijk van de wil van de verkoper kan steeds worden doorgerekend, met het recht nochtans voor de koper om - zo de verhoging meer dan 5% bedraagt - ten laatste op de leveringsdatum van de koop af te zien, mits betaling in dat geval van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 25% van de gecontracteerde prijs.

5. Eventuele klachten, opmerkingen, betwistingen of protesten zijn alleen ontvankelijk zo deze schriftelijk en aangetekend geformuleerd worden binnen de vijf dagen na leverings- of factuurdatum. Geen enkele terugzending van goederen wordt aangenomen zonder onze voorafgaandelijke toestemming. De terugzending moet steeds franco geschieden. De klant kan geen enkel voorwendsel van om het even welke klacht in het leven roepen om de betaling uit te stellen.

6. De medecontractant moet de goederen bij levering onmiddellijk en grondig nazien. Elke niet-conformiteit moet worden gesignaleerd binnen de vijf dagen zoals bepaald in artikel 5. Na het verstrijken van deze termijn wordt definitief en onweerlegbaar aanvaard dat de geleverde goederen conform zijn en vrij van enig zichtbaar gebrek dat bij een grondige inspectie kon worden opgemerkt. Bij niet-conforme levering hebben wij het recht tot vervanging over te gaan dan wel tot ontbinding van de overeenkomst zonder dat dienaangaande enige schadeloosstelling kan gevorderd worden.

7. De door ons verstrekte garantie is steeds beperkt tot deze welke wordt geboden door de leverancier van Electricbee, de constructeur en/of invoerder. De klant zal verplicht zijn dienaangaande alle formaliteiten te vervullen. Bij vastgesteld defect dient de koper een RMA-nummer aan te vragen bij Electricbee. De goederen moeten worden teruggestuurd met duidelijke vermelding van het RMA-nummer, in de originele verpakking en met een kopie van de verkoopfactuur van Electricbee. Vervangen onderdelen blijven onze eigendom. De koper zal in het geval dat we naderhand een conforme (herstelde of vervangen) zaak aanbieden, geen ontbinding van de koop noch schadevergoeding kunnen eisen. CPU's vallen buiten elke waarborg. In geen geval kan de waarde van onze garantie-verbintenis de waarde van de aankoop en het contrakt overschrijden. Verborgen gebreken dienen te worden gemeld binnen de vijf dagen na ontdekking. In elk geval en onverminderd de strengere bepalingen van de fabrikant en/of invoerder is de garantieperiode beperkt tot één jaar na levering. Alle transportkosten in het kader van de garantie zijn ten laste van de klant.

8. Bestellingen kunnen niet geannuleerd worden. Indien Electricbee in uitzonderlijke omstandigheden en mits uitdrukkelijk akkoord, toch een annulatie op verzoek van de klant kan aanvaarden, zal de koper een overeen te komen vergoeding van minstens 15% van de verkoopwaarde verschuldigd zijn voor schade en herstockering.

9. Alle facturen zijn van rechtswege contant betaalbaar. Bij laattijdige betaling is een conventionele intrest van één procent per maand op de niet-betaalde facturen verschuldigd. Niet betaalde facturen één week na vervaldatum worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ad 10% met een minimum van 50 Euro en een maximum van 5000 Euro, onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen. Hoofdsom, schadevergoeding en intresten zijn van rechtswege eisbaar, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is. De contante betaling is de essentie van elke overeenkomst waarbij Electricbee als verkoper optreedt. Het hoger bepaalde schadebeding is derhalve van strikte toepassing gezien elke wanbetaling, hoe gering de termijnoverschrijding ook moge zijn, de economie van de verkoper verstoort. De aldus conventioneel bepaalde schadevergoeding omvat zowel de bijkomende administratieve als personeelskosten, de tijdelijke onbeschikbaarheid van het kapitaal waardoor een stoornis in de bedrijfsvoering van de verkoper en zijn financieel beheer veroorzaakt wordt en in voorkomend geval de niet-recupereerbare proceskosten waaronder een normaal honorarium voor de advokaat en in de mate de koper geen redelijke en aannemelijk verweer heeft tegen de vordering van Electricbee. Elke wanbetaling rechtvaardigt de opschorting van verdere leveringen of van de uitvoering van garantieverplichtingen.

10. Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, blijven ze onze eigendom en behouden wij het recht ze terug te nemen op kosten van de koper. Dit geldt zelfs indien de goederen door de koper bewerkt/verwerkt en/of doorverkocht zijn. In dit laatste geval is de vordering op de wederverkoop van rechtswege afgestaan door de klant aan Electricbee. Eens de goederen geleverd zijn, blijft de klant wel alle verlies- of vernietigingsrisico's dragen.

11. De aanvaarding van wissels en cheques impliceert geen schuldvernieuwing en doet op geen enkele wijze afbreuk aan de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Betaling met cheques door de koper: gezien de contante betaling de essentie is van elke overeenkomst is Electricbee ten allen tijde gerechtigd betaling "cash" in speciën te vorderen of betaling door een gecertificeerde bankcheque. De koper erkent het recht van Electricbee om in geval van cheques die ongedekt zijn - om welke reden dan ook - meteen beroep te doen op tussenkomst van een raadsman in welk geval het schadebeding steeds van strikte toepassing is, ook al wordt de hoofdsom van de cheque meteen betaald na ingebrekestelling.

12. Bij betwistingen zijn alleen de Rechtbanken te Gent bevoegd, onverminderd ons recht om de gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtsmacht te vatten. Alleen het Belgische recht is van toepassing op onze contracten.

13. Bedragen eventueel vermeld in Belgische frank op facturen of andere documenten worden alleen nog ten titel van inlichting opgegeven zonder enige verbintenis.
  •   Free store pick-up
  •   2 years warranty on all electronics.
  •   Customer Service, on weekdays till 18:00.
  •      Call us on: +32 9 371 99 99
  •   100% Secure payments via Worldline.
  •   Number 1 on Tweakers!
  • More info...
TEXT_SPEARHEADS_LINE10